ITEM Classic
幻影 (Mirage)
出廠年份: 2006年11月
產地: China
定價: US$9.99
簡介: Classic 系列第二浪 (Wave 2) 內的其中一款新玩具。第二浪的款式包括幻影、洛迪文、大黃蜂、星星叫、智慧魔星、天火、柯柏文及麥加登。新款當中以幻影最容易入手,唔通真係咁唔吸引?!


入手前既印象係:好瘦
入手後既感覺倒係 OK
主要係因為視點問題,正面黎講 MIRAGE 的確係太瘦。
但側邊睇係好 OK 的,所以影相既話盡量由側邊取鏡就會好好多。
人型其實都幾好,可以 DUMP 頭係一大賣點。 另外腳掌可以轉, 令接地性非常好!
而且呢種大腳既設計好有 DREAMWAVE 漫畫既感覺,正!而最好既係佢既可動性非常強!!咁多隻細版黎講佢最好!
唯一既不滿係武器既設計,我覺得可以設計得更似槍的,或者 DESIGN 成另一 D 武器都好丫。            車型就少少怪....CYBER FORMULE?            總計我俾 8.5~
            我覺得比火棒更好玩呢
            (由於 WAVE 2 太難入手,只能將佢同 WAVE 1 比了)
圖&文:


LU
LU

DIY比賽
冠軍得獎者


其他TF玩具目錄


回主頁